Language Partner
Współpraca z Klientem

We współpracy z Klientem wyznaczamy konkretne cele językowe do osiągnięcia oraz przewidywany okres czasu niezbędny do ich realizacji, co daje klientowi gwarancję, że płaci dokładnie za to, czego potrzebuje. Na tym etapie służymy Klientowi naszym wsparciem oraz doradzamy, jak najlepiej zaspokoić potrzeby poszczególnych uczestników/grup. Przeprowadzamy testy kwalifikujące na dany poziom oraz tworzymy listę uczestników zajęć grupowych / indywidualnych. Wszystko to odbywa się w ścisłej współpracy z Klientem z uwzględnieniem takich kwestii, jak preferowane dni i godziny spotkań, możliwości lokalowe, czas trwania spotkania. Proponujemy najlepsze w danym przypadku podręczniki i materiały dodatkowe, dobieramy lektorów (lektor polski, native speaker, system mieszany), metody nauczania, sugerujemy rodzaj i intensywność kursu. W przypadku kursów specjalistycznych opracowujemy indywidualny program oraz wybieramy lektora o wyjątkowych kwalifikacjach (np. ze znajomością zagadnień prawnych, finansowych, medycznych). Kurs rusza po ostatecznej akceptacji przez Klienta wspólnie poczynionych ustaleń i podpisaniu umowy.

Realizacja celów oraz jakość procesu kształcenia monitorowana jest na bieżąco przez metodyków Language Partner m. in. poprzez analizę ankiet satysfakcji wypełnianych przez uczestników kursu oraz hospitacje (wizytacje) zajęć. Uczestnicy większości kursów są regularnie testowani po przerobieniu pewnej partii materiału. Po zakończeniu danego okresu nauczania (zwykle co trzy, cztery miesiące) Klient otrzymuje od nas szczegółowe raporty dotyczące postępów w nauczaniu poszczególnych kursantów.

Klient może otrzymywać co miesiąc kopie list obecności potwierdzające uczestnictwo poszczególnych osób w zajęciach. Na życzenie przygotowywane jest zestawienie ilości odbytych godzin, odwołań terminowych i nieterminowych Na koniec okresu nauczania Language Partner sporządza zbiorczy raport o frekwencji.

Klient jest w stanie kontrolować koszty szkoleń poprzez ustalenie maksymalnego miesięcznego wymiaru godzin lekcyjnych lub poprzez zamówienie konkretnej liczby godzin obejmujących cały kurs. Rozliczanie wraz z wystawieniem faktury następuje co miesiąc na podstawie liczby faktycznie zrealizowanych godzin potwierdzonych podpisami uczestników.    

Projekt i opracowanie: MediaConsulting.pl