Language Partner
Metody Nauczania

Lektorzy Language Partner stosują metody nauczania dostosowane do potrzeb uczestników zajęć. Punktem wyjścia jest metoda komunikacyjna, która jest  uzupełniona o najlepsze elementy innych metod. Nacisk kładziony jest przede wszystkim na rozwijanie czterech podstawowych umiejętności językowych, a więc mówienia, pisania, słuchania i czytania.

Lektor, w celu ułatwienia opanowania komunikacji, wykorzystuje rozbudowane dialogi, pozwalające na poznanie wielu struktur wyrażających daną funkcję językową. Uczestnicy kursów zwykle bardzo chwalą sobie gry sytuacyjne, przeprowadzane po opanowaniu części materiału, które mają na celu sprawdzić, jak dane osoby poradziłyby sobie w rzeczywistej sytuacji. Pokazuje to również lektorowi, czy tą część kursu może uznać za opanowaną, czy też należy przygotować dodatkowe materiały poświęcone danemu zagadnieniu.
Szczególny nacisk na pisanie położony jest na kursach Business English oraz specjalistycznych, w związku z potrzebami uczestników (korespondencja, zarówno tradycyjna, jak i elektroniczna, raporty, prezentacje, oferty itd.). Opanowują oni tę umiejętność, poznając wiele zwrotów wykorzystywanych w danych sytuacjach. Następnie próbują w kontekstach symulowanej rzeczywistości przygotowywać pisemne dokumenty, wymieniać je z innymi osobami w grupie, redagować odpowiedzi (w przypadku zajęć indywidualnych wymiana następuje pomiędzy uczącym się, a lektorem).
Po zakończeniu procesu uczenia się, szkolone osoby będą kontaktować się w języku obcym z naturalnymi jego użytkownikami. Muszą zatem rozumieć przekazywany im komunikat. Najlepszym sposobem na zapoznanie się z różnorodnymi akcentami, intonacją, słownictwem charakterystycznymi dla krajów lub wręcz regionów posługujących się danym językiem, jest słuchanie - praca z materiałami pochodzącymi z naturalnych źródeł, takich jak radio, telewizja, filmy, czy nagrania audio lub video z sytuacjami dnia codziennego.
Dla wielu uczestników kluczową kwestią jest rozumienie tekstu pisanego. Lektor ogromną wagę przykłada w tym przypadku do wprowadzania dużej ilości słownictwa, umożliwiającego rozumienie coraz trudniejszych tekstów bez konieczności rozumienia wszystkich słów. Ponadto przygotowuje uczestników zajęć do pracy własnej z tekstem, poprzez rozwijanie umiejętności czytania w celu ogólnego zrozumienia tekstu, wyszukiwania konkretnych informacji, czy też rozumienia szczegółów zagadnień zawartych w tekście. Lektor uczy, jak korzystać z profesjonalnych słowników, i zachęca do stosowania ich również poza zajęciami.

Cechą charakterystyczną zajęć przeprowadzanych przez lektorów Language Partner jest dążenie do braku monotonii na zajęciach. Cel ten osiągamy przez stosowanie różnorodnych ćwiczeń w celu opanowania danej struktury (ustne, pisemne, symulacyjne) oraz różnych form pracy (indywidualna, w parach, grupowa) jak też używanych materiałów (podręcznik, ciekawe materiały dodatkowe, nagrania, artykuły z prasy anglojęzycznej).
Dużą uwagę lektorzy nasi zwracają nie tylko na płynność, ale również poprawność gramatyczną wypowiedzi szkolonych przez nas osób. Często ze szkoleniem związany związany jest kurs poprawnej wymowy.

Projekt i opracowanie: MediaConsulting.pl